Zásady ochrany osobných údajov

Autoškola Zákamenné – Lukáš Prísenžňák, IČO: 46152741, Sídlom: Hlavná 585, 02944 Rabča ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, rešpektuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „nariadenie GDPR“) ako aj všetky platné zákony týkajúce sa spracovávania a ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás na emailovej adrese autoskola.lukas@gmail.com ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa použitia vašich osobných údajov, radi vám pomôžeme.

Používaním tejto stránky alebo našich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, ako je to opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Definície

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Spracovanie – každá operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo na súboroch osobných údajov.
Subjekt údajov – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
Dieťa – fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.

Zásady ochrany osobných údajov

Sľubujeme, že budeme dodržiavať nasledujúce zásady ochrany údajov:

 • Spracovanie je zákonné, spravodlivé a transparentné. Naše Spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody. Pred spracovaním osobných údajov vždy zvážime vaše práva. Na požiadanie vám poskytneme informácie týkajúce sa spracovania.
 • Spracovanie je obmedzené na účel. Naše aktivity v oblasti spracovania zodpovedajú účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené.
 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujeme a spracúvame iba minimálne množstvo osobných údajov potrebných na akýkoľvek účel.
 • Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nebudeme ukladať dlhšie, ako je potrebné.
 • Budeme sa usilovať o zabezpečenie presnosti údajov.
 • Budeme sa usilovať o zabezpečenie integrity a dôvernosti údajov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie – to znamená, že musíte vedieť, či sa vaše osobné údaje spracúvajú; aké údaje sa zhromažďujú, odkiaľ sa získavajú a prečo a kým sa spracúvajú.
 2. Právo na prístup – to znamená, že máte právo na prístup k údajom zhromaždeným od vás / o vás. Zahŕňa to vaše právo požiadať a získať kópiu zhromaždených vašich osobných údajov.
 3. Právo na opravu – to znamená, že máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 4. Právo na vymazanie (zabudnutie) – údajov ktoré sú Prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné na uplatnenie právnych nárokov, splnenie povinností podľa Zákona a ak je to vo verejnom záujme.
 5. Právo na obmedzenie spracovania – čo znamená, že pri splnení určitých podmienok máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.
 6. Právo namietať proti spracovaniu – čo znamená, že v určitých prípadoch máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, napríklad v prípade priameho marketingu.
 7. Právo namietať proti automatizovanému spracovaniu – to znamená, že máte právo namietať proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; a nepodliehajú rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo môžete uplatniť vždy, keď existuje výsledok profilovania, ktorý má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás významne ovplyvňujú.
 8. Právo na prenos údajov – máte právo získať vaše osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte alebo, ak je to možné, máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 9. Právo namietať – máte právo namietať dozornému orgánu v prípade že vám nebolo umožnené uplatniť niektoré z vašich práv.
 10. Právo odvolať súhlas – máte právo odvolať akýkoľvek daný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

Aké údaje o vás zhromažďujeme?

Informácie, ktoré ste nám poskytli
Môže to byť vaša e-mailová adresa, meno, telefónne číslo – hlavne informácie, ktoré sú potrebné na možnosť kontaktovať vás v prípade že ste prejavili záujem o naše služby (vyplnením prihlášky na kurz) alebo ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára. Informácie, ktoré nám poskytnete, ukladáme iba na dobu pokiaľ je to nutné.

Informácie o vás automaticky zhromažďované
Patria sem informácie, ktoré sa automaticky ukladajú do súborov cookie a ďalších nástrojov na reláciu. Keď používate naše služby alebo prehliadate obsah našej webovej stránky, vaše aktivity môžu byť zaznamenané. V súčasnej dobe naša webová stránka nevyužíva žiadne cookies súbory.

Informácie od našich partnerov
Patria tu anonymné informácie o tom kde a kedy ste sa pohybovali po našich webových stránkach. Tieto údaje zhromažďujeme za účelom monitorovania návštevnosti a zlepšenia našich webových stránok. Zhromažďujeme ich prostredníctvom služby Toplist.sk od spoločnosti TOPlist s.r.o.

Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou TOPlist s.r.o. sa dočítate v článku: Osobné údaje.

Verejne dostupné informácie
Môžeme zhromažďovať informácie o vás, ktoré sú verejne dostupné.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na účely:

 • poskytnutia našich služieb;
 • komunikácie a interakcie s vami; a upozornenie na zmeny akýchkoľvek služieb.
 • plnenia povinnosti na základe zákona alebo zmluvy;
 • vylepšenia kontaktu spoločnosti s vami

Vaše údaje používame zodpovedne a iba s vašim súhlasom.

Z dôvodu uzatvorenia zmluvy alebo splnenia zmluvných záväzkov spracúvame vaše osobné údaje na tieto účely:

 • vašu identifikáciu;
 • poskytnúť vám službu;
 • komunikovať buď za účelom predaja alebo fakturácie;

Z dôvodu oprávneného záujmu spracúvame vaše osobné údaje na tieto účely:

 • zasielanie pre vás prispôsobených ponúk (od nás a/alebo od našich starostlivo vybraných partnerov)
 • spravovania a analýzu našej klientskej základne s cieľom zlepšiť kvalitu, rozmanitosť a dostupnosť poskytovaných služieb, produktov;
 • analýzy spokojnosti klienta

S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje na tieto účely:

 • komunikácia s klientom na základe vyplneného a odoslaného kontaktného formulára, alebo formulára prihlášky na kurz.
 • kontaktovanie klienta za účelom ponúknutia služby o ktorú prejavil záujem odoslaním formulára „Prihláška na kurz“

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme splnili záväzky vyplývajúce zo zákona a/alebo iba na účely ktoré neporušujú zákony Slovenskej republiky. Vyhradzujeme si právo anonymizovať zhromaždené osobné údaje a použiť ich. Údaje, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti týchto pravidiel, použijeme, len ak sú anonymizované. Údaje o vás uchovávame len po dobu kedy je to skutočne potrebné (napr. po dobu potrebnú pre vybavenie dopytu z kontaktného formulára). Vaše fakturačné informácie uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely účtovníctva alebo iných záväzkov vyplývajúcich zo zákona, ale nie dlhšie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovať na ďalšie účely, ktoré tu nie sú uvedené, ale sú zlučiteľné s pôvodným účelom, pre ktorý boli údaje zhromaždené. Za týmto účelom zaistíme, že:

 • spojenie medzi účelmi, kontextom a povahou osobných údajov je vhodné na ďalšie spracovanie;
 • ďalšie spracovanie by nepoškodilo vaše záujmy a
 • pre spracovanie by existovala primeraná ochrana.

Budeme vás informovať o akomkoľvek ďalšom spracovaní a účeloch.

Kto iný má prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími osobami. Osobné údaje o vás sa v niektorých prípadoch poskytujú našim dôveryhodným partnerom, aby sme dokázali napríklad získať údaje o návštevnosti webovej stránky či zlepšiť poskytované služby. Vaše údaje zdieľame s:

Pripojené tretie strany:

 • TOPlist s.r.o., nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00 Praha 8 Za účelom analytiky. (Zbieranie anonymných informácií o návštevnosti)

Spolupracujeme iba so spracovateľskými partnermi, ktorí sú schopní zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám alebo verejným činiteľom, ak sme právne zaviazaní tak urobiť. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám, ak s tým súhlasíte alebo ak pre ne existujú iné právne dôvody.

Ako zabezpečíme vaše údaje

Snažíme sa, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Na komunikáciu a prenos údajov používame bezpečné protokoly (napríklad HTTPS). V prípade potreby používame anonymizáciu a pseudonymizáciu. Monitorujeme naše systémy kvôli možným zraniteľnostiam a útokom.

Aj keď sa snažíme, ako je možné, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií. Sľubujeme však, že budeme informovať príslušné orgány o porušení údajov. Oznamujeme vám tiež, či existuje hrozba pre vaše práva alebo záujmy. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili narušeniu bezpečnosti a pomohli úradom v prípade ich porušenia

Deti

Nemáme v úmysle zhromažďovať alebo vedome zhromažďovať informácie od detí. S našimi službami necielime na deti.

Cookies a ďalšie technológie, ktoré používame

Cookies a / alebo podobné technológie používame na analýzu správania zákazníkov, správu webových stránok, sledovanie pohybu používateľov a zhromažďovanie informácií o užívateľoch. Deje sa tak, aby sme prispôsobili a vylepšili naše služby pre vás.

Cookie je malý textový súbor uložený vo vašom počítači. Cookies ukladajú informácie, ktoré slúžia na to, aby stránky fungovali. K súborom cookie, ktoré vytvára naša webová stránka, máme prístup iba my. Súbory cookie môžete ovládať na úrovni prehľadávača. Výber zakázania súborov cookie môže brániť použitiu určitých funkcií.

Používame cookies na nasledujúce účely:

 • Analytické cookies – Tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie používania a výkonnosti našich webových stránok a služieb

Súbory cookie uložené v počítači môžete odstrániť pomocou nastavení prehľadávača. Prípadne môžete niektoré súbory cookie tretích strán ovládať pomocou platformy na zlepšenie ochrany osobných údajov, ako je napríklad optout.aboutads.info alebo youronlinechoices.com. Viac informácií o cookies nájdete na allaboutcookies.org.

Kontaktné informácie

Dozorný orgán
Web: http://www.dataprotection.gov.sk/
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk
Telefón: +421 2 32 31 32 14

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto Zásad ochrany osobných údajov.
Posledná zmena bola vykonaná 25. augusta 2021.